Reklamační řád

Reklamační řád


1. Na výrobky, které jsou předmětem nákupu a prodeje mezi prodávajícím a kupujícím, poskytuje prodávající záruku za to, že výrobky budou způsobilé k obvyklému užívání, že budou mít obvyklé vlastnosti a za dodržení příslušných norem a výkonů.

2. Výše uvedené vlastnosti dodaného zboží jsou garantovány maximálně po dobu, která je uvedena u jednotlivých výrobků. Prodávající neodpovídá za vady, které má prodaný výrobek po převzetí kupujícím. Má-li prodávající předmět koupě odeslat na místo plnění nebo určení platí, že věc byla předána v době, kdy byla předána k přepravě.

3. Prodávající je dále, podle níže uvedených podmínek zavázán odstranit na své náklady každou závadu, která vznikla konstrukční vadou, vadou použitého materiálu nebo vadným zhotovením výrobku, za které prodávající nese odpovědnost.

4. Kupující je oprávněn uplatnit nárok z garance, pokud oznámí prodávajícímu písemně a bez zbytečného odkladu všechny podrobnosti zjištěné závady. Po obdržení této zprávy je prodávající povinen, pokud je k tomu v souladu s těmito podmínkami zavázán, učinit opatření podle své volby:

1. opravit vadný výrobek (na opravu je poskytnuta záruka 6 měsíců)
2. vyměnit vadnou část výrobku
3. vyměnit nebo nahradit vadný výrobek za výrobek stejných nebo podobných vlastností

5. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu záruční opravy. Dojde-li k výměně věci nebo vadné části výrobku, záruční doba se zkracuje o délku, po kterou kupující věc užíval.

6. Pokud prodávající požádá o vrácení vadného výrobku nebo jeho části k opravě v důsledku např. vadné série výrobce, je povinen kupující předmětné výrobky bez zbytečného odkladu předat prodávajícímu.V případě, že kupující na tuto výzvu nebude reagovat a takový druh výrobku prodávajícímu nepředá, ztrácí veškeré reklamační nároky.

7. Nahrazené vadné díly, součásti nebo výrobky zůstávají majetkem prodávajícího a kupující je povinen je vrátit, pokud o to prodávající požádá nebo je uskladnit k provedení kontroly zástupcem prodávajícího.

8. Pokud si kupující odstraní závadu, která vznikla v záruční době, sám, je prodávající zavázán poskytnout mu finanční nebo jinou náhradu jen tehdy, pokud k tomu dal předem písemně souhlas.

9. Závazek prodávajícího z této záruky platí pouze pro takové závady, které se vyskytnou přesto, že jsou dodržovány pokyny, stanovené v návodu k obsluze a výrobek je používán způsobem tam stanoveným a za obvyklých okolností. Nároky ze záruky nevznikají zejména v případě, že výrobek je špatně seřízen, nebo nastaven kupujícím nebo jím pověřenou osobou, v případě nesprávného zapojení nebo nesprávné a nedostatečné údržby, v případě provedení vadné nebo prodávajícím nepovolené úpravy, nebo v případě změn na výrobku, které kupující provedl nebo dal provést třetí osobou bez souhlasu prodávajícího. Tato záruka se rovněž nevztahuje na normální opotřebení výrobku nebo jeho části.

10. Kupující je povinen spolu s vadným výrobkem, předložit dodací list, fakturu, doklad o zaplacení, event. záruční list. Duplikát záručního listu se nevystavuje, kupující ručí za jeho správnost a originálnost. Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc zabalenou v originálním obalu včetně původního příslušenství (manuály, diskety, kabely). Reklamovat lze pouze jeden či více vadných dílů, nikoli komplet nebo sadu. Pokud se závada projevuje pouze v určitém programu nebo jeho části, musí být předloženy originální instalační diskety a prokázána legální instalace software. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

11. Prodávající neposkytuje náhradu přímé i nepřímé škody za event. zranění osob, poškození předmětů, které nejsou součástí kupní smlouvy - potvrzené objednávky, ani za ostatní škody a ušlý zisk.

12. Prodávající neručí dále za škody, které vzniknou při přepravě nebo při skladování a dále za poškození, která vzniknou po převzetí výrobků kupujícím.

13. Výrobky dodané prodávajícím zůstávají vlastnictvím prodávajícího až do té doby, dokud kupující nesplní všechny své závazky prodávajícímu, zvláště pokud není zcela zaplacena kupní cena.

14. Placení je považováno za uskutečněné, pokud placená dlužná částka je připsána na účet prodávajícího v plné výši u jeho banky, k jeho volné dispozici. Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí obecná ustanovení § 425 a násl. obchodního zákoníku.

15. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, např. tonery, barvící pásky, tiskové hlavy, cartridge, diskety, CD-R media, s výjimkou vad materiálu uplatněných do 4 dnů.

16. V případě neoprávněné reklamace je kupující povinen zaplatit prodávajícímu paušální částku 300,- Kč za náklady spojené s touto neoprávněnou reklamací. Za neoprávněnou reklamaci se považuje zejména:

1. dojde-li k poškození štítků, výrobního čísla, typového označení, plomby nebo jiného vlastního označení prodávajícího, např. samolepek
2. dojde-li k mechanickému poškození věci
3. škoda byla způsobena v důsledku nesprávné obsluhy nebo nevhodného umístění ve vlhkém, prašném prostředí nebo při provozu mimo rozsah teplot od 10°C do 35°C
4. škoda byla způsobena vyšší mocí (např. povodní, bleskem, požárem), připojením na síť 220 - 230V s větším kolísáním než 10%
5. změna na výrobku byla způsobena neoprávněnou osobou v záruční době, samovolnou změnou v konstrukci výrobku nebo neoprávněným či nevhodným zásahem do výrobku, způsobeným kupujícím, popř. jinou osobou
6. škoda byla způsobena působením počítačových virů nebo použitím nevhodného software
7. škoda byla způsobená použitím jiných barvících pásek, tonerů, disket a médií než které byly schváleny výrobcem
8. porušení podmínek ze strany kupujícího, uvedených v záručním listě, všechny vady způsobené jiným nastavením než dovolují manuály a též závady, které se neprojeví v době udané kupujícím

17. Stížnosti na nesprávnou funkci programového vybavení nebudou prodávajícím řešeny v případě, že kupující nebude schopen prokázat legální instalaci příslušného software a nedoručí prodávajícímu originální instalační médium.

18. Prodávající v žádném případě nepřebírá odpovědnost za data ponechaná na médiích během servisního zásahu, ani nenese odpovědnost za případné ztráty, které nastanou kupujícímu následkem poruchy.

19. Opravený výrobek se vydává na základě předloženého originálu potvrzení o převzetí do opravy. V případě nevyzvednutí věci je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu 50,- Kč za každý i započatý den uskladnění následující po dvou pracovních dnech, kdy byl o provedené opravě kupující uvědomen prodávajícím. Pro případ nezájmu kupujícího o opravený výrobek, či prodlení s jeho převzetím o více jak 60 dnů poté, co byl k tomuto písemně vyzván, je prodávající oprávněn výrobek uložit na náklady kupujícího ve veřejném skladišti nebo u jiného schovatele nebo může uskladněnou věc po 3 měsících uskladnění prodat na účet kupujícího. Prodávající jako skladovatel je oprávněn si z výtěžku prodeje věci odečíst kromě skladného i prokazatelně vynaložené náklady spojené s prodejem.Více zde: https://www.jcscomp.cz/reklamace/reklamacni-rad/

JCS computer
Krále Jana 308
58301 Chotěboř
CZ
IČO: 45908290
DIČ: CZ7109222989
Další informace
    Textové stránky